SPP UZUNKUYU / Turkey

SPP UZUNKUYU / Turkey

LocationUzunkuyu Çumra – Konya / Turkey
Assembly TypeGround
Installed DC Power10.361,50 kWp
Prevented Co2 Emission10.775.960 kg/year
Inverter TypeString
StatusCompleted